Осенняя страничка

27.10.2020
 
Унылая пора! Очей очарованье!Объявление
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

                              А.С. Пушкин

 

Осень...  Какое необычное время года - грустное, но все же прекрасное.

Мир приобретает наиярчайший окрас. А 11_11природа наряжается в самый красивый наряд для встречи с повелительницей вьюг.

Ничто так не вдохновляет поэтов, художников слов и рифм, как времена года. Стихи, написанные русскими поэтами в осенний период, полны как трагизма, так и восхищения.

 

Цитаты об осени русских поэтов и писателей 

 
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде,-
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь —
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле…

                   Ф.Тютчев

 
"Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась".

          С.А. Есенин

 

"Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа".

               Б.Л. Пастернак 

"Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана..."

            А.С. Пушкин

 "Осень. Деревья в аллее — как воины.
Каждое дерево пахнет по-своему.
Войско Господне".

     М.И. Цветаева

 

♥  "Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями".images

А.П. Чехов

♥   " ...я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица..."

Ф.И. Достоевский

 ♥  "Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей – от далекого пароходного гудка на Оке или от случайной улыбки".

К.Г. Паустовский 

♥  "... осень на дворе, а осенью человек, как все звери, будто уходит в себя. Вон и птицы уже улетают — посмотрите, как журавли летят! — говорила она, указывая высоко над Волгой на кривую линию черных точек в воздухе".

И.А. Гончаров 

 

Вершы пра восень беларускіх аўтараў

Уладзімір Караткевіч “Лісце”
 
Восень прайшла пералескамі,
Па няголеным ржышчы ніў,
Чырвонымі арабескамі
Лісце лес ураніў.
Глянь на зямлю залатую,
Пяшчотную, сумную, чыстую,
Нехта па ёй вандруе,
Ў паветра ўзнімаючы лісце.
Струменьчыкам тонкім лісце.
Медзь на азёрах сплывае,
Сум у небе імглістым...
Як песня, з галін злятае
Лісце, лісце,
Залацістае лісце,
Сто лісцяў,
Дзесяць лісцяў,
Ліст.

 

Якуб Колас “Новая зямля”
(урывак з паэмы)
На нiцях белай павуцiны
Прывозяць восень павучкi.
Яе красёнцы, чаўначкi
У моры лесу мiльгатнулi
I лiсце ў багру апранулi;
I з кожнай лiсцевай галоўкi
Глядзiць твар восенi-свякроўкi.
Павее ветрык - шурхнуць травы:
Няма ў iм ласкi, нi забавы.
Не - то не шолах каласочкаў,
Не смех блакiтных васiлёчкаў
У межах росных збажыны;
Не - то не музыка вясны,
А цiхi жаль i нараканне,
З жыццём i з сонцам развiтанне.
Шыбуюць гусi ў край далёкi
I жураўлi ў той самы край.
- Бывай жа, лецейка, бывай!
Бывайце, родныя валокi! 
 
 
Анатоль Грачанікаў “Верасень”
Зноў верасень —
Запаслівы грыбнік —
Шчыруе па імшыстых баравінах.
Трымціць раса на звонкіх павуцінах,
I травастою пах яшчэ не знік.
 Немітусліва
Промні аж да дна
Прасвечваюць азёрныя глыбіні.
I гронкі ацяжэлыя каліны
Насыціліся сокамі спаўна.
 Мне даспадобы
Верасень заўжды.
I не таму, што ў ім я нарадзіўся.
У верасні мне свет увесь адкрыўся
У спеласці сакоўнай — малады.
 
Сяргей Новік-Пяюн “Восень залатая”
Восень, восень залатая
Сее радасць на зямлі,
Хмарка ў сінім небе тае,
Мкнуць у вырай жураўлі.
Ніткай срэбнай павуцінне
Ў косах сонейка блішчыць.
Што за цуднае зіхценне!
Што за ціш вакол стаіць!
Я іду лясною сцежкай,
Як па мяккім дыване.
Восень з ветлівай усмешкай
На спатканне выйшла мне.
Ярка, хораша прыбрала
Ўсюды дрэвы і кусты
I зямлю памалявала
Ў колер жоўта-залаты.
Уладзімір Дубоўка
“Залатая асенняя раніца”
 
Залатая, асенняя раніца!
Хараством ты на свеце адна.
Сонца ў пушчы глыбокай купаецца
і ніяк не дастане да дна...
Залатая, асенняя раніца!
З хараством, з пекнатою - бывай!
Ужо сонца за пушчу хаваецца,
кармазынам гарыць небакрай...
 
 
Анатоль Грачанікаў “Як ападае ліст”
Як ападае ліст, як ападае...
Нібы дазволу ў восені пытае. 
Бывай, галінка гнуткая, бывай!
Няхай цяпер цябе галубіць вецер,
Салодка закалыхвае пад вечар
I будзіць на зары цябе няхай.
Хіба табе, пажоўклы, я раўня?
З табою развітацца мне не сорам,
Як з небам — ціхім пераспелым зорам
Перад прыходам маладога дня.
Бывайце, сонца, поле і таполя!
Мне час заснуць у восені ў прыполе...
 
   Янка Купала  “Лістапад”
З буйных ліп і бяроз
Лісты валяцца.
Між павалаў і лоз
Рассыпаюцца.
Шапацяць, шалясцяць
Залацістыя,
Ўвысь галінкі глядзяць
Пусталістыя.
Уладзімір Дубоўка
“Пальцы жоўтых кляновых лістоў”
 
Пальцы жоўтых кляновых лістоў
мкнуцца восень схапіць за шыю.
Не парушаць яе хараство,
не парушаць лісты залатыя.
 

 

 

Зарубежные классики и просто писатели также вдохновлялись осенним периодом. Наверное, это такое время года, autumn-park-1751391_960_720когда на душе становится по-настоящему спокойно и умиротворенно.

 "Осень – как горячий ужин, когда с аппетитом съедается все, на что утром спросонок и смотреть не хотелось. И мир ее вступал в лучшую свою пору, как раз когда пришло время покинуть его".

Харпер Ли

♥  "Пришла осень, дивная, прохладная пора, все меняет цвет, увядает".

Кнут Самсун

 ♥ "... Между прочим, цветы у осени более пестрые и светящиеся, чем у лета, и умирают они раньше..."

Эрих Мария Ремарк

♥  "Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок".

Альбер Камю

 ♥ "Осень — последняя, самая восхитительная улыбка года".

                        Уильям Каллен Брайант